Par mums

Par mumsBiedrība “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” (LSKA) ir dibināta 2017. gada maijā. 

 

Mūsu mērķis ir 

 • apvienot dažādas senioru kopienas un to sadarbības partnerus Latvijā, ievērojot reģionu principu, 
 • pārstāvēt senioru kopienu un to sadarbības partneru tiesības un intereses pašvaldību, valsts un starptautiskajā līmenī.

 

LSKA galvenie uzdevumi 

 1. Cilvēktiesību un indivīda tiesību, sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizsardzība, to materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos.
 2. Veidot sabiedrības līdzdalības modeli, kas nodrošina Biedrības un ieinteresēto sabiedrības grupu viedokļu uzklausīšanu un vienlīdzības principa ievērošanu lēmumu pieņemšanas procesā visos līmeņos un rīcībpolitikas veidošanas ciklos.
 3. Veicināt iedzīvotāju socializācijas procesu un sociālo integrāciju.
 4. Aktivizēt senioru un pārējo biedru brīvprātīgo kustību, izmantojot Biedrības iekšējos resursus.
 5. Palielināt senioru lomu, ievērojot pēctecības principu, sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā.
 6. Sekmēt diskusiju pašvaldībā, valdībā par aktuāliem pārvaldes jautājumiem, piedalīties konsultatīvajās padomēs, veicinot un aktivizējot kopienu darbību un citas aktivitātes.
 7. Izveidot Biedrības mājaslapu internetā, lai paplašinātu Biedrības biedru aktīvo tīklu.
 8. Izglītot sabiedrību visa vecuma grupās, tai skaitā organizēt apmācības, konferences, seminārus, radošās darbnīcas, domnīcas un citus izglītojošus pasākumus.
 9. Veikt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu, izstrādājot projektus, piedaloties konkursos, slēdzot sadarbības līgumus, kā arī pieņemot ziedojumus un veicot citu saimniecisko darbību un sociālos pakalpojumus.
 10.  Veicināt un atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veicinot veselības un slimību profilaksi.
 11.  Iesaistīt sabiedrību kultūras un izglītojošās aktivitātēs, realizējot mūžizglītību.
 12.  Mobilizēt un atbalstīt Latvijas iedzīvotājus, lai nodrošinātu personas tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi, pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem.
 13.  Organizēt labdarības pasākumus.

 

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

LSKA ieguvusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādās jomās: 

 1. labdarība
 2. cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, 
 3. pilsoniskas sabiedrības attīstība
 4. veselības veicināšana
 5. trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

LSKA LR Uzņēmu reģistrā pieteiktās darbības jomas ir: 

 1. izglītība, 
 2. interešu aizstāvība, 
 3. kultūras veicināšana, 
 4. brīvprātīgā darba veicināšana, 
 5. veselības veicināšana, sociālā aizsardzība, 
 6. kopienas un apkaimes attīstība, 
 7. vides aizsardzība. 

Biedrības NACE 2. Nr.94.99.

 

LSKA darbība valsts un likumdevēja institūcijās, padomēs

 1. Darbojas LR Labklājības ministrijas Konsultatīvajā senioru lietu padomē
 2. Sniedz savus priekšlikumus LR Saeimas komisijām, kuras lemj par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumiem.
 3. Parakstījusi Rīgas domes un Nevalstisko sabiedrisko organizāciju sadarbības memorandu.
 4. Pievienojāmies 2022.gada 31. augustā NVO un MK Memorandam.

 

 

LSKA biedri un vadība

LSKA apvieno vairākas Rīgas un reģionu senioru NVO. Biedrības darbu organizē un vada valde piecu cilvēku sastāvā. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

 

 1. gadā ievēlētā valde:

Astrīda Babāne – valdes priekšsēdētāja

Lilita Kalnāja – valdes priekšsēdētājas vietniece

Astrīda Bētere – valdes locekle

Liesma Neipreisa – valdes locekle

Inese Švekle – valdes locekle 

 

2017.gadā biedrību “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dibināja:

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” 

Biedrība ''Par taisnīgumu un atklātību'' 

Biedrība ''Svētās ''Ģimenes Māja''” 

Biedrība “Mazirbes draugu kopa” 

Biedrība “Savstarpējās palīdzības sabiedrība” 

 

2020.gadā LSKA iestājās:

 

Alūksnes novada pensionāru biedrība

Biedrība „Sidraba pavediens”

 

 1. gadā mums pievienojās:

Biedrība „Kuldīgas Senioru skola”

 1. gada oktobrī parakstīts Sadarbības līgums ar biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”, kura apvieno 47 biedrības.

 

Turpinām piesaistīt senioru kopienas, viņiem kļūstot par juridiskajiem biedriem vai sadarbības partneriem. 

Service by Chukmasoff