Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dāvina Auces Sociālajam dienestam medicīnas palīglīdzekļus senioru aprūpei

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

dāvina 

Auces Sociālajam dienestam medicīnas palīglīdzekļus senioru aprūpei

 

Turpinām senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ziedotājs

 AS „DelfinGroup” (Banknote).

Biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne, valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja un projektu juriste, juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone 3. augustā devās uz Auci, lai nodotu lietošanā Sociālajam dienestam par ziedojumu iegādātos medicīnas palīglīdzekļus:

 • Desmit elkoņa kruķus;
 • Trīs staiguļus, salokāmos;
 • Divus tualetes podkrēslus;
 • Četrus rollatorus, četrriteņus;
 • Vienu invalīdu ratiņkrēslu.

 

Labi izremontētās un koptās Auces Sociālā dienesta telpās Raiņa ielā 12 mūs sagaidīja dienesta vadītājas vietniece Mārīte Lasmane un Auces sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Lapiņa.

Tika parakstīts dāvinājuma līgums un mantas nodošanas pieņemšanas akts. Dāvinājuma līgumā norādījām, ka inventāri lietojami sabiedrības, īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanai. 

 

Auces Sociālais dienests sniedz pakalpojumus un palīdzību:

„Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajam.

Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.


Higiēnas pakalpojumi

Veļas mazgāšanas pakalpojums ir maksas pakalpojums, kas tiek veikts speciāli šim pakalpojuma veidam iekārtotās telpās, saskaņā ar Auces novada domes apstiprinātu samaksas tarifu.

Dušas un saunas pakalpojums ir maksas pakalpojums, kas tiek veikts speciāli šim pakalpojuma veidam iekārtotās telpās Auces higiēnas centrā,

Personas, kurām ar Dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas statuss, dušas vai pirts papkalpojumu vienu reizi viena mēneša laikā var saņemt bez maksas.

Personas, kuras ir GMI pabalsta saņēmējas, dušas vai pirts pakalpojumu bez maksas var saņemt divas reizes viena mēneša laikā.Psihologa pakalpojumi

 

 • Pilngadīgas personas, kuras cietušas no vardarbības un ir psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību dzīvesvietā;
 • Pilngadīgas personas, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu ārkārtas situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas un ir psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību dzīvesvietā;
 • Gadījumos, ja saskaņā ar sociālā darbinieka izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas (ģimenes) sociālajai atveseļošanai;
 • Ģimenēm ar bērniem, pamatojoties uz Bāriņtiesas sniegto informāciju par nepieciešamību pēc psihologa pakalpojumiem.

 

Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma īss raksturojums: Palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Jo cilvēkam ir vairāk ārpus mājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.
 
Asistenta pakalpojumu piešķir:

 • bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo atzinumu sniedz, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes rezultātiem.”

Rakstīts Auces novada, no 1. jūlija Dobeles novads, mājas lapā.

 

Pateicamies Sociālā dienesta vadītājai Evitai Mežulei par sekmīgo sadarbību, vadītājas vietniecei Mārītei Lasmanei par silto uzņemšanu un sabiedrisko attiecību speciālistei Inesei Lapiņai par foto mirkļu iemūžināšanu 3. augustā.

 

Aucē juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone dalījās pieredzē ar sociālā darba veicējiem par dažādiem juridiskiem jautājumiem, kas jārisisna katru dienu sociālajiem darbiniekiem. Secinājām, ka darbiniekiem jābūt zinošiem, iejūtīgiem un labi izglītotiem.

Astrīda Babāne stāstīja par biedrības darbu, mūsu mērķiem un uzdevumiem, paveikto kopš dibināšanas – par projektiem, 100gadnieku filmēšanu, sadarbību ar senioru biedrībām un iespējām sniegt praktisko atbalstu senioriem nododot lietošanā par ziedotāja AS „DelfinGroup” (Banknote) līdzekļiem iegādāto.

Biedrība jau varējusi ar ziedotāja atbalstu iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā un Šķilbēnos.

Turpinām sociālā atbalsta programmu. Nodosim augusta mēnesī Alūksnes Sociālo lietu pārvaldei izvēlētos un par ziedojumu apmaksātos ratiņkrēslus un 3 funkciju staiguļus.

 

Pateicamies ziedotājam AS „DelfinGroup” (Banknote ), kas atbalsta biedrību un palīdz uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

 

Fotogrāfijas Galerijā “Dāvinājums Aucē.”

Biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne un Auces Sociālā dienesta vadītājas vietniece Mārīte Lasmane līguma parakstīšanas brīdī.

Barba Girgensone un Mārīte Lasmane izpako dāvinātos inventārus.

 

 

Service by Chukmasoff