Piedalījāmies Tiesībsarga ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konferencē “CIEŅPILNA IESAISTE KĀ DEMOKRĀTIJAS PAMATS” 2022.gada 8.decembrī

Paneļdiskusijā “Cieņa un senioritāte” stāstījām par LATVIJAS SENIORU KOPIENAS APVIENĪBAS pasākumiem, projektu aktivitātēm un Senioru Saeimas darbu. 

Tiesībsarga pasākums notika Hibrīda formā: 

diskusijas dalībnieki klātienē, vērotāji un jautātāji attālināti

Paneļdiskusija “Cieņa un senioritāte”

„Cilvēka cieņa ir ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma piemītoša beznosacījuma vērtība. Mūsdienās, kad sabiedrības apziņā prevalē jaunības kults un ir novērojama vecāka gadagājuma cilvēku nenovērtēšana, rodas priekšstats, ka cieņa vecumdienās devalvējas, tā vairs nav pašsaprotama, bet gan izcīnāma un līdzīgi kā teicienā par likteni  - paša spēkiem kaļama vērtība. Demokrātiskā iekārtā cilvēka cieņa valstij izvirza divas tiesiski saistošas prasības: respektēt personas brīvību un garantēt līdztiesību, nepieļaujot diskrimināciju. Cieņas nodrošinājums ir pamattiesība jebkurā cilvēka vecumā. Cilvēka cieņai atbilstošas vecumdienas ir ne tikai eksistenciālo pamatvajadzību apmierināšana, bet arī atzīšana no līdzcilvēku puses, kas ietver pieņemšanu, novērtēšanu un atbalstu. Tā ir arī pienākuma un vajadzības apziņa, iespēja pilnvērtīgi iekļauties, darboties un realizēties sabiedriskajā dzīvē. Līdz ar to aktuāls ir jautājums: ciktāl cilvēka cieņas apziņa un baudīšana vecumdienās ir atkarīga no valsts garantētajiem un piedāvātajiem instrumentiem, bet cik no paša cilvēka iniciatīvas, atvērtības un rosības?”

Moderatore – Elīna Ūsiņa, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste

 • Dr. iur. Sanita Osipova,  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore
 • Dr. paed.  Zanda Rubene, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore
 • Dr. phil. Māra Kiope, Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta  vadošā pētniece
 • Lilita Kalnāja, Latvijas Senioru kopienu apvienības valdes priekšsēdētājas vietniece 
 • Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors
 • Dr. habil. med. Anatolijs Danilāns, Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras profesors
 • Gunārs Laicāns, bijušais Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs

Tiesībsargs organizēja arī diskusijas par bērnu un jauniešu iesaisti, kā arī  pilsoniskās sabiedrības lomu un iesaistes iespējām.

Paneļdiskusija 

“Cieņa pret bērnu un efektīva jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā”

Bērnu tiesību attīstībā ir sasniegts progress, atzīstot bērnus par pilntiesīgiem tiesību subjektiem. Par cilvēkiem, kuriem piemīt cilvēka tiesības. Arī cieņa. Bērniem ir tiesības būt cienītiem un pienākums izturēties ar cieņu pret citiem. Cieņa pret bērnu var izpausties, uzskatot viņu par domāt un spriest spējīgu cilvēku, kura viedoklī ieklausās un kura viedokli ņem vērā. Bērns, kurš piedzīvojis cieņpilnu attieksmi ģimenē un skolā, būs sagatavots patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, būs motivēts iesaistīties lēmumu pieņemšanā. 

Moderatore – Laila Grāvere, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja

 • Dr. iur. Sanita Osipova,  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore
 • PhD Aivita Putniņa, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore 
 • Kārlis Mednieks, Biedrības Resiliences centra nometņu programmu vadītājs
 • 4 jaunieši

Paneļdiskusija “Sabiedrības līdzdalības iespējas – no apkaimes līdz Saeimai”

Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā ir arī cieši saistīta ar uzticību valsts vai vietēja līmeņa pārvaldei. Efektīva iesaiste lēmumu pieņemšanā, līdzdarbošanās pilsoniskās aktivitātēs ir viens no faktoriem, lai veicinātu uzticību valstij un tās struktūrām. Gan pašvaldības, gan valdības līmeni tiek īstenotas jaunas iniciatīvas, kuru mērķis ir padarīt šo tiesību īstenošanu pieejamāku un ērtāku ikvienam sabiedrības loceklim. Ņemot vērā tiesībsarga centienus palielināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī, diskusijas mērķis ir aplūkot sabiedrības līdzdalības situāciju Latvijā 2022.gadā caur konkrētām iniciatīvām sabiedrības līdzdalības veicināšanai, un analizēt to, kā pilnveidot un popularizēt to izmantošanu.

Moderatore – Santa Tivaņenkova, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece

 • Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra “PROVIDUS” direktore 
 • Viesturs Razumovskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors 
 • Ilona Stalidzāne, Rīgas domes Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes priekšniece 
 • Zane Legzdiņa-Joja, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības nodaļas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos 
 • Georgs Rubenis, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājs 

 

Tiesībsargs veicināja domāt un izteikt savas vēlmes, lai Latvijā visa sabiedrība tiktu iesaistīta savas dzīves kvalitātes uzlabošanā nākotnē. Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” savos turpmākajos pasākumos rūpēsies par senioru cieņpilnu iesaisti. 

Service by Chukmasoff